Θεματολογία

Το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι περιεκτικό και ουσιαστικό. Περιλαμβάνει διαλέξεις από διακεκριμένους έλληνες ακαδημαϊκούς και ερευνητές, οι οποίοι ασχολούνται με τη διά βίου μάθηση, την ενήλικη μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων, ο καθένας στο πλαίσιο ενός διακριτού γνωστικού πεδίου. Θα υπάρχουν συνεδρίες με:

α) την παρουσίαση και την ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων της διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα που αφορούν και τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας («Διά Βίου Μάθηση» και «Ειδική Αγωγή»),
β) την κατάθεση εμπειριών, δράσεων, πρακτικών και προοπτικών από τα στελέχη των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των διαφόρων δήμων της χώρας, σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τις δυσκολίες του έργου τους,
γ) στρογγυλά τραπέζια για ανοιχτή συζήτηση και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων,
δ) μία ειδική συνεδρία με εισηγήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων.

Θεματικές ενότητες

Οι θεματικές ενότητες ενδέχεται να εμπλουτισθούν ή να τροποποιηθούν, ανάλογα πάντοτε με τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

(Α). Επιστημονικές εισηγήσεις

 1. Η φιλοσοφία της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων
 2. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της μάθησης ενηλίκων
 3. Θέματα εκπαιδευτικής, κοινωνικής και εργασιακής ηθικής
 4. Ζητήματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής στη σύγχρονη Ελλάδα και
  Ευρώπη – Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
 5. Επιμόρφωση, κατάρτιση και πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων
 6. Ειδική Αγωγή και διά βίου μάθηση
 7. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, διαπολιτισμική εκπαίδευση και διαμεσολάβηση
 8. Οικονομία, καινοτομία και επιχειρηματικότητα
 9. Εργασία και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
 10. Νέες τεχνολογίες, έξυπνες πόλεις και δίκτυα διά βίου μάθησης
 11. Συμβουλευτική ενηλίκων και ψυχολογική υποστήριξη
 12. Δημοκρατική εκπαίδευση, πολιτισμός και τέχνη

(Β). Κέντρα Διά Βίου Μάθησης: Εμπειρίες και Δράσεις

 1. Μελέτες περίπτωσης για τις εμπειρίες, τις δράσεις, τις προτάσεις και τις προοπτικές των Δημοτικών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης.
 2. Αναφορές εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτών και στελεχών των δήμων.