Oδηγίες συγγραφής εργασιών

Εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών η έκδοση των πρακτικών- συλλογικού τόμου έχει καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Απολογούμαστε για την έλλειψη ενημέρωσης, η οποία οφείλεται στην ανάγκη διερεύνησης των εναλλακτικών δυνατοτήτων για την ολοκλήρωση της έκδοσης. Ελπίζουμε σύντομα να είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε την εύρεση της οριστικής λύσης”.

Εκ μέρους της Οργανωτικής ΕπιτροπήςΟδηγίες προς τους συγγραφείς

 • Κάθε συγγραφέας οφείλει να δηλώσει σε ποιον από τους δύο τόμους ανήκει η εργασία του με βάση τα ενημερωτικά στοιχεία που ακολουθούν:

Τόμος Α: Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία: Θεωρητικές Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις
Ο τόμος αυτός θα περιλαμβάνει εργασίες που προέκυψαν από τις προφορικές ανακοινώσεις των διάφορων θεματικών συνεδριών και των στρογγυλών τραπεζιών. Μπορείτε εκ νέου να συμβουλευτείτε τις θεματικές ενότητες από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Θα δείτε ότι οι θεματικές ενότητες παραμένουν οι ίδιες, χωρίς κάποια αλλαγή. Η αποστολή των εργασιών πρέπει να γίνει σε ΔΥΟ από τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς: vkm@uom.edu.gr (Βασιλική Καραβάκου), evalkan@uom.edu.gr (Ευθύμιος Βαλκάνος), dina2km@yahoo.com (Ντίνα Αντωνίου).
Τόμος Β: Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία: Εμπειρίες, Δράσεις, Πρακτικές
Ο τόμος αυτός θα περιλαμβάνει εργασίες που προέκυψαν από τις προφορικές παρουσιάσεις του έργου των Κ.Δ.Β.Μ., των Σ.Δ.Ε., των Σχολών Γονέων, των Κ.Ε.Ε. και των βιωματικών εργαστηρίων. Ο τόμος δύναται να περιέχει άρθρα (μελέτες περίπτωσης) που αναδεικνύουν το έργο, τις εμπειρίες και τις καλές πρακτικές λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ., εστιάζοντας στη σπουδαιότητα της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων σε επίπεδο δήμων και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο συγγραφέας (ή η συγγραφική ομάδα) του κάθε άρθρου οφείλει να συνεισφέρει στην ανάδειξη των εμπειριών και των θετικών αποτελεσμάτων της λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ. ή των άλλων εκπαιδευτικών φορέων και δομών που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Η αποστολή των εργασιών πρέπει να γίνει και στους ΔΥΟ από τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς: kdvmdramas@yahoo.gr epsarianos@yahoo.gr (Ερμόλαος Ψαριανός).

 • Κάθε συγγραφέας δύναται να υποβάλει μόνο ένα κείμενο για έναν μόνο τόμο.
 • Το κείμενο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, οι οποίες ακολουθούν στη συνέχεια της παρούσας ενημέρωσης. Κείμενα που πάσχουν ως προς αυτούς τους τομείς, θα απορρίπτονται αμέσως.
 • Κάθε συγγραφέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων της ορθογραφίας, της γραμματικής και της σύνταξης. Κείμενα που πάσχουν ως προς αυτούς τους τομείς, θα απορρίπτονται αμέσως.
 • Όλα τα κείμενα και των δύο τόμων θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Συντακτική Επιτροπή και οι συγγραφείς θα λάβουν ενημέρωση για την αποδοχή ή μη του κειμένου τους.
 • Η υποβολή άρθρου προϋποθέτει ότι αυτό είναι πρωτότυπο και δεν έχει υποβληθεί αλλού για δημοσίευση.
 • Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για τη λήψη copyright για δημοσίευση περικοπών, σχημάτων, φωτογραφιών κ.λπ.
 • Τέλος, είναι πρόθεση των επιμελητών των δύο τόμων να αξιοποιήσουν το περιεχόμενο των τόμων και για διδακτικούς σκοπούς σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Σε αυτήν τη βάση καλούμε όλους τους συγγραφείς που θα υποβάλουν την εργασία τους να συμπεριλάβουν στο τέλος του κειμένου τους (ακριβώς, δηλαδή, μετά την παράθεση της Βιβλιογραφίας) κάποια στοιχεία ως προς τις ακόλουθες ενότητες:
  1) Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Στο τμήμα αυτό ο κάθε συγγραφέας οφείλει να προτείνει κάποια επιπρόσθετη και σχετική με το θέμα του βιβλιογραφία, η οποία δεν έχει αξιοποιηθεί στο κείμενό του. Φοιτητές και νέοι ερευνητές που θα διαβάσουν το κείμενο θα επωφεληθούν, αν επιθυμούν να διερευνήσουν περεταίρω το θέμα του κειμένου.
  2) Ερωτήσεις – Κλειδιά: Ο συγγραφέας οφείλει να παραθέσει τουλάχιστον 3 με 4 ερωτήματα, τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν θέμα συζήτησης για όσους αποφασίσουν να τα αξιοποιήσουν ως ένα καλό διδακτικό εργαλείο στην πράξη.
  3) Τι είναι ήδη γνωστό: Ο συγγραφέας οφείλει να παραθέσει 2-3 βασικά σημεία της βιβλιογραφίας, η οποία υποστηρίζει το συγκεκριμένο υπό διερεύνηση θέμα.
  4) Τι νέο προσφέρει το συγκεκριμένο άρθρο: Ο συγγραφέας οφείλει να αναδείξει τη συμβολή του άρθρου του στο συγκριμένο υπό διερεύνηση θέμα.
  5) Συνέπειες για τη διδακτική πράξη ή/και την εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον κόσμο της εργασίας/οικονομίας: Αυτό το τελευταίο κομμάτι προσφέρει στους συγγραφείς την ευκαιρία να συζητήσουν (σε 250 περίπου λέξεις) τη συνάφεια και τη συμβολή του άρθρου τους για την ευρύτερη κοινωνία, τους σχετικούς θεσμούς/φορείς/ιδρύματα. Μπορούν, επίσης, να αναφερθούν στις επιπτώσεις για την εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) ή στη συμβολή του άρθρου τους για τη διδακτική εμπειρία και πράξη στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης.

Οδηγίες για τη συγγραφή του κειμένου

 • Η πρώτη σελίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο του άρθρου, το όνομα του/των συγγραφέων, το ίδρυμα/φορέα με το οποίο συνδέονται, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail.
 • Στη δεύτερη σελίδα θα δηλώνεται ο τόμος (Α ή Β) στον οποίο ανήκει η υποβληθείσα εργασία καθώς και η θεματική στην οποία ανήκει (στην περίπτωση του Τόμου Α). Θα ακολουθεί μία περίληψη 200-250 λέξεων (maximum) που θα συνοδεύεται με 4-5 “Λέξεις – κλειδιά”. Ακολουθεί αμέσως το κείμενο χωρίς καμία περαιτέρω ένδειξη.
 • Γραμματοσειρά: Times New Roman
 • Μέγεθος: 12
 • Διάστιχο: 1,5
 • Περιθώρια: 2 εκατοστά παντού
 • Στοίχιση: Αριστερά
 • Σελίδες αριθμημένες με διαδοχικούς αραβικούς αριθμούς
 • Βιβλιογραφικές αναφορές, πίνακες και εικόνες θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του Εγχειριδίου (Publication Manual) του American Psychological Association (6η έκδοση) http://www.apastyle.org/
 • Βιβλιογραφία ξενόγλωσση και ελληνόγλωσση (χωριστά) στο τέλος της εργασίας. Παρατίθενται πρώτα η ελληνόγλωσση βιβλιογραφία στο τέλος της οποίας μπαίνουν τα βιβλία ξένων συγγραφέων που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Ακολουθεί η ξενόγλωσση βιβλιογραφία.
 • Κάθε κείμενο δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 4000 λέξεις (maximum)
 • Εντός κειμένου βιβλιογραφικές παραπομπές (in-text citations)
 • Οι πίνακες παρουσιάζονται με επικεφαλίδα σε ξεχωριστές σελίδες, συνεχούς αρίθμησης, μετά τη βιβλιογραφία. Οι γραφικές παραστάσεις δίνονται μετά τους πίνακες, σε ξεχωριστές σελίδες, μη αριθμημένες, και έχουν ένδειξη (Διάγραμμα 1, Σχήμα 1 κ.λπ.). Πριν από αυτές υπάρχει χωριστή σελίδα με τους υπότιτλούς τους. Η θέση τους υποδεικνύεται μέσα στο κείμενο.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν παραθέματα από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, θα χρησιμοποιείται η πολυτονική γραμματοσειρά Palatino Linotype.
 • Τα στοιχεία του κάθε τίτλου της βιβλιογραφίας είναι προτιμότερο να αντλούνται από το εσώφυλλο ενός βιβλίου και όχι από το εξώφυλλο.
 • Τα ονόματα των ξένων συγγραφέων δεν εξελληνίζονται στις βιβλιογραφικές παραπομπές.

Σύνταξη Βιβλιογραφίας

Μέσα στο κείμενο η βιβλιογραφική παραπομπή γίνεται είτε με παρένθεση είτε μέσα στη ροή του κειμένου.

Εάν χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις ακολουθήστε τα παρακάτω παραδείγματα:
(Σακελλαρίου, 2010)
(Παπαδόπουλος & Ψημιτόπουλος, 2015)
(Σακελαρίου κ.ά., 2010)
(Sakelariou et al., 2010)

Εάν χρειάζεται να είναι πολύ συγκριμένη η αναφορά σε ορισμένα σημεία του βιβλίου, κυρίως εάν παραθέτετε κομμάτια αυτολεξεί, σημειώνετε και τον αριθμό της σελίδας ως εξής:
(Σακελλαρίου, 2010, σ. 24), (Sakellariou, 2010, p. 24).

Στην περίπτωση περισσότερων του ενός συγγραφέων, παραθέτετε αλφαβητικά:
(Παπαδόπουλος, 2014; Σακελλαρίου, 2010; Ψημιτόπουλος, 1973).

Εάν παραθέτετε τα ονόματα στη ροή του κειμένου ακολουθήστε τα παρακάτω παραδείγματα:
«Ο Σακελλαρίου (2010) …»
«Oι Bradley, Ramirez και Soo (1999)…»
«Ο Σακελλαρίου και οι συνεργάτες του (2015)…»
«Bradley, Ramirez and Soo (1999)…»,
«Sakellariou et al. (2010)…»